UKSIS žodynėlis

 

Ugdymo karjerai stebėsenos informacinėje sistemoje vartojamos sąvokos ir sutrumpinimai

Analitinė informacija – duomenimis grįsti apibendrinimai ir išvados.


Bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai –
mokiniai, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį (5–8 klasės); mokiniai, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį (9–10 klasės (gimnazijos I-II klasės)); mokiniai, kurie mokosi pagal vidurinio ugdymo programą (11–12 klasės (gimnazijos III-IV klasės)) (Šiame etape nerenkami ir neteikiami duomenys apie mokinius, kurie mokosi pagal pradinio ugdymo programą (1–4 klasės)).


Karjeros kompetencijos
– žinios, gebėjimai ir nuostatos apie save, mokymosi, saviraiškos ir darbo galimybes, karjeros sprendimų priėmimą, karjeros planavimą, derinimą su kitomis gyvenimo sritimis ir realizavimą (2012 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. V-1090/A1-314 “Dėl profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo”, 6.1.1. punktas).


Karjeros specialistai
– asmenys, kurie “vadovauja ugdymui karjerai, profesiniam informavimui ir profesiniam konsultavimui skirtos ... specialistų grupės darbui, koordinuoja ir vykdo susijusias veiklas“ [1] , specialistai, atsakingi “už profesinio orientavimo veiklos koordinavimą mokykloje” [2], taip pat profesinio informavimo konsultantai [3] (profesijos patarėjai [4], socialiniai pedagogai, mokyklų psichologai).


Profesinio mokymo įstaigų mokiniai –
mokiniai, kurie mokosi pagal profesinio mokymo programą, skirtą asmenims, neturintiems pagrindinio išsilavinimo; mokiniai, kurie mokosi pagal profesinio mokymo programą, skirtą asmenims, turintiems pagrindinį išsilavinimą ir siekiantiems įgyti tik kvalifikaciją; mokiniai, kurie mokosi pagal profesinio mokymo programą, skirtą asmenims, turintiems pagrindinį išsilavinimą ir siekiantiems kartu su kvalifikacija įgyti ir vidurinį išsilavinimą; mokiniai, kurie mokosi pagal profesinio mokymo programą, skirtą asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą (Projekto metu nerenkami ir neteikiami duomenys apie pagal profesinio mokymo programą besimokančius mokinius, kurie stodami turėjo aukštesnį už vidurinį išsilavinimą).


Profesinio orientavimo (ugdymo karjerai) darbo patirtis –
metų suma, kai buvo atliekamos tiesiogiai su profesiniu orientavimu (ugdymu karjerai) susijusios funkcijos, įrašytos pareiginiuose nuostatuose arba priskirtos įstaigos vadovo įsakymu.


Profesinio orientavimo (ugdymo karjerai) lėšos
– profesiniam orientavimui panaudotų mokinio krepšelio lėšų, skirtų mokinių pažintinei veiklai ir profesiniam orientavimui (remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. rugpjūčio 28 d. nutarimu Nr. 790), suma.


Profesinio orientavimo stebėsena
(ugdymo karjerai stebėsena) – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir jos įgaliotų institucijų, savivaldybių administracijų ir jų įgaliotų institucijų, bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų vykdoma nuolatinė bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių (išskyrus besimokančiuosius pagal pradinio ugdymo programą ir pagal profesinio mokymo programą besimokančius mokinius, kurie stodami turėjo aukštesnį už vidurinį išsilavinimą) profesinio orientavimo (ugdymo karjerai) sistemos būklės ir kaitos analizė, vertinimas, prognozavimas, remiantis turimais duomenimis ir rodikliais.


Rodiklis
– kiekybinis arba kokybinis požymis, iš kurio sužinoma planavimui, valdymui ir kontrolei reikiama informacija, galinti padidinti valdymo veiksmingumą. Pvz., „Karjeros specialistų, turinčių aukštajį išsilavinimą, tiesiogiai susijusį su profesiniu orientavimu (ugdymu karjerai), dalis (procentais)“.


Rodiklių grupės
– keletas tam tikru stebėsenos objekto požymiu (-iais) susijusių rodiklių. Pvz., „Profesinio orientavimo (karjeros) paslaugų teikėjų kvalifikacija ir kompetencijos“.


Stebėsenos duomuo
– kokybinė (aprašomoji) arba kiekybinė (statistinė) fakto išraiška.


Stebėsenos informacija
– stebėsenos duomenų ir analitinės informacijos visuma.


Stebėsenos sritys
– keletas tam tikru stebėsenos objekto požymiu (-iais) susijusių rodiklių grupių. Pvz., „Žmogiškieji ištekliai“.


UKSIS
– ugdymo karjerai stebėsenos informacinė sistema.[1] Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. V-1090/A1-314 „Dėl Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo” (Žin., 2012, Nr. 82-4284).

[2] Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 21 d. įsakymas Nr. V-1392 „Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. ISAK-1387 „Dėl vidurinio ugdymo programos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 97-4599).

[3] 2007 m. kovo 13 d. įsakymas Nr. ISAK-362 „Dėl profesinio informavimo standarto patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 32-1169).

[4] 2007 m. kovo 13 d. įsakymas Nr. ISAK-362 „Dėl profesinio informavimo standarto patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 32-1169), Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. balandžio 4 d. įsakymas Nr. 605 „Dėl mokinių profesiniam konsultavimui skirtų lėšų naudojimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 41-1551), Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. rugpjūčio 24 d. įsakymas Nr. V-1418 “Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. ĮSAK-1407 „Dėl pareigybių, kurias atliekant darbas yra laikomas pedagoginiu, sąrašo patvirtinimo“ papildymo (Žin., 2010, Nr. 101-5231)