Dokumentai

 
 • Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. gruodžio 23 d. nutarimas Nr. XII-745 „Dėl Valstybinės švietimo 2013-2022 metų strategijos patvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr. 140-7095).
 • Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. v-1090/a1-314 „Dėl profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 82-4284). Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas.
 • Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 26 d. įsakymas Nr. V-1043 „Dėl Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro nuostatų“.
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Švietimo pagalbos įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo kriterijų sąrašo patvirtinimo (Žin.,  2011, Nr. 92-4384).
 • Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymas (Žin., 2011, Nr. 86-4142).
 • Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas (Žin., 2011, Nr. 38- 1804). Šis teisės aktas turi pakeitimų.
 • Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. rugpjūčio 24 d. įsakymas Nr. V-1418 “Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. ĮSAK-1407 „Dėl pareigybių, kurias atliekant darbas yra laikomas pedagoginiu, sąrašo patvirtinimo“ papildymo (Žin., 2010, Nr. 101-5231).
 • Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas (Žin., 2009, Nr. 54-2140). 
 • Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. sausio 23 d. įsakymas Nr. ISAK-153 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. ISAK 879 „Dėl Atviros informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemos (AIKOS) nuostatų ir duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 12-486). 
 • Europos Sąjungos Tarybos 2008 m. lapkričio 21 d. rezoliucija „Geresnis orientavimo visą gyvenimą integravimas į švietimo ir mokymosi visą gyvenimą strategijas“ (2008/C319/02).
 • Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo pakeitimo įstatymas (Žin., 2008, Nr. 113-4290). Šis teisės aktas turi pakeitimų.
 • Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. kovo 15 d. įsakymas Nr. ISAK-715 „Dėl mokymosi krypčių pasirinkimo galimybių didinimo 14-19 metų mokiniams modelio aprašo patvirtinimo” (Žin., 2008; Nr. 35-1260). 
 • Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymas Nr. ISAK-1790 „Dėl integruoto technologijų kurso bendrosios programos mokiniams, besimokantiems pagal pagrindinio ugdymo programos II dalį ir pasirenkamųjų technologijų ir menų bendrųjų programų mokiniams, besimokantiems pagal vidurinio ugdymo programą, patvirtinimo (Žin., 2007, Nr. 99-4020). 
 • Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. liepos 18 d. įsakymas Nr. ISAK-1476/A1-201 „Dėl Europass pažymėjimo priedėlio aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 82-3371). 
 • Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo pakeitimo įstatymas (Žin., 2007, Nr. 43-1627). Šis teisės aktas turi pakeitimų.
 • Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. kovo 13 d. įsakymas Nr. ISAK-362 „Dėl profesinio informavimo standarto patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 32-1169). 
 • Europos socialinė chartija (Žin., 2001, Nr. 49-1704). 
 • Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymas (Žin., 1997, Nr. 98-2478). Šis teisės aktas turi pakeitimų.
 • Tarptautinės darbo organizacijos konvencija „Dėl profesinio orientavimo ir profesinio rengimo ugdant žmogaus išgales“ (Žin., 1996, Nr. 30-738). 

 

Archyvas