Kviečiame pradedančiuosius mokyklų karjeros specialistus registruotis į konsultacijas el.p. geliune.adomaityte@lmnsc.lt
 

Naujienos

 

„Pasimatuokime“ norimą profesiją. Didesnis dėmesys – mokinių profesiniam veiklinimui

2015.01.15

Įgyvendinant Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro (toliau – LMNŠC) projektą „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (I etapas)“ Nr. VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-002 (toliau – projektas) jau nuo 2010 m. realizuojamas projekto metu sukurtas Bendrojo lavinimo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių ugdymo karjerai modelis. Didžiausias dėmesys buvo skiriamas mokinių karjeros kompetencijų ugdymui mokykloje ir tik nedidelė dalis mokinių galėjo įvertinti savo gebėjimus ir pasitikrinti savo profesinį pasirinkimą realioje darbo vietoje – už mokyklos ribų. Todėl šiuo metu ypač akcentuojama mokinių profesinio veiklinimo svarba, kai mokiniai galėtų ne tik pažintinio vizito dėka aplankyti įmones/įstaigas/organizacijas, bet ir vienos dienos bėgyje „pasimatuoti“ norimą profesiją, pabendrauti su tam tikrų profesijų atstovais bei tokiu būdu  geriau pažinti save ir darbo pasaulį.

Profesinis veiklinimas yra viena iš profesinio orientavimo paslaugų sudedamųjų dalių. Jo tikslas – padėti bendrojo ugdymo mokyklų 5-12 klasių mokiniams aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes, kaupti darbo patirtį, ugdytis profesinę motyvaciją bei planuoti būsimą karjerą.  Projekte profesinis veiklinimas apima tris formas:

 1. mokinių pažintinius vizitus į įmones/įstaigas/organizacijas (mokinių supažindinimas ir susipažinimas su kasdieniu įmonės/įstaigos/organizacijos darbu, pagrindinėmis veiklomis, vidaus tvarka.);
 2. profesinio veiklinimo patyriminius vizitus – mokinių asistavimą/stažuotę (mokinio bendradarbiavimas su tam tikros srities specialistu pasirinktoje įmonėje/įstaigoje/organizacijoje ir dalyvavimas/asistavimas padedant atlikti leistinas pagal amžių ir darbų specifiką profesines veiklas (ne ilgiau kaip 1 dieną);
 3. intensyvų profesinį veiklinimą (tai ilgesnė negu 1 dienos veikla/praktika, kurios metu mokiniai tam tikrose įmonėse/įstaigose/organizacijose atlieka pagal amžių ir darbų specifiką leistinas profesines veiklas) (plačiau: http://www.mukis.lt/lt/profesinis_veiklinimas.html ).


Kelmės raj. mokyklose profesinio veiklinimo veiklas organizuoja trys profesinio veiklinimo organizatoriai: Kelmės J. Graičiūno gimnazijos Informacijos centro vadovė Loreta Šuklienė, Kelmės „Kražantės“ progimnazijos soc. pedagogė Laima Kareivienė ir Šiaulių „Romuvos“ gimnazijos etikos mokytoja Ingrida Saunorienė. Profesinio veiklinimo organizatorės bendradarbiauja su profesinio orientavimo koordinatore Kelmės raj. savivaldybėje – Zita Barakauskiene, Kelmės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialiste.

Profesinio veiklinimo organizatoriai vykdo įmonių ir organizacijų paiešką, sudaro su jomis bendradarbiavimo sutartis,  pildo  įmonių, įstaigų bei organizacijų duomenų bazę, bendradarbiauja su bendrojo ugdymo mokyklų karjeros specialistais, informuoja juos apie mokinių profesinio veiklinimo vizitų planavimą ir organizavimą, organizuoja profesinio veiklinimo vizitus.

Įmonės, pasirašiusios sutartis, įsipareigoja sudaryti sąlygas mokinių profesiniam veiklinimui. Sutartis su LMNŠC pasirašė ir projekte dalyvauti sutiko net 19 Kelmės raj. įmonių. Tai:

 • UAB „Vaidoto Sejūno vairavimo mokykla“;
 • „Zumas“ UAB A. Aleksandravičiaus foto darbų IĮ;
 • „ETOVIS“;
 • Kelmės kultūros centras;
 • UAB „Milda“, 
 • Kelmės degalinė,
 • Kražių M.K. Sarbievijaus kultūros centras;
 • UAB „Girilis“;
 • Nerijaus Šarausko vertimų biuras;
 • Kaimo turizmo sodyba „Gaja“;
 • AB DNB bankas Kelmės skyrius
 • Kelmės rajono priešgaisrinės saugos tarnyba;
 • UAB „Tytuvėnų durpės“;
 • VĮ Tytuvėnų miškų urėdija;
 • Kelmės rajono policijos komisariatas;
 • VšĮ Kelmės profesinio rengimo centras;
 • Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešoji biblioteka;
 • Kelmės rajono pedagoginė psichologinė tarnyba;
 • VšĮ Kelmės turizmo ir verslo informacijos centras;
 • Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Kelmės priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba.


Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašo 5.11 punktas numato, kad  lėšos mokinių profesiniam orientavimui  mokyklose skiriamos iš mokinio krepšelio lėšų ir kitų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų lėšų, rėmėjų ir kitų teisėtų lėšų. Dalis bendrojo ugdymo mokyklų 5–12 kl. mokinių  į profesinio veiklinimo vietas (įmones/įstaigas/organizacijas) vyko projekto lėšomis apmokamais autobusais. Profesinio veiklinimo vietą mokyklos gali pasirinkti laisvai bet kurioje Lietuvos savivaldybėje. Mokyklų karjeros specialistams profesinio veiklinimo vizitus suplanuoti padeda Kelmės savivaldybę kuruojantys profesinio veiklinimo organizatoriai. 2014 m. spalio- gruodžio mėn. Kelmės rajono mokiniai dalyvavo profesinio veiklinimo veiklose ne tik Kelmės raj., bet ir Molėtų, Vilniaus, Raseinių, Šiaulių, Kauno, Telšių, Klaipėdos miestų ir rajonų  įmonėse, įstaigose ir organizacijose. Iš viso iki 2015 m. sausio 1 d. profesinio veiklinimo veiklose dalyvavo virš 1110 rajono mokinių.

Vykdant profesinį veiklinimą mokyklose tikimasi aktyvaus bendradarbiavimo, kuris padės toliau kryptingai plėtoti mokinių profesinio orientavimo veiklas. Kviečiame aktyviai prisidėti prie mokinių profesinio orientavimo paslaugų organizavimo, taip pat ir prie palankių sąlygų, kurios reikalingos mokinių išvykimui į profesinio veiklinimo vietas, sudarymo. Mūsų gerovė labiausiai priklauso nuo mūsų visų – valdžios, verslo atstovų, bendruomenės, mokinių – bendrų pastangų, geranoriško indėlio į žmogaus tobulėjimą.

Kelmės raj. profesinio veiklinimo organizatorėKelmės J. Graičiūno gimnazijos Informacijos centro vadovė Loreta Šuklienė,Kelmės „Kražantės” progimnazijos soc. pedagogė Laima Kareivienė