14 užduotis
Darbo vertybės

Atlikdami šią užduotį, Jūs patobulinsite gebėjimus save pažinti ir geriau susipažinsite su savo darbo vertybėmis.

Įvertinkite kiekvieną toliau pateiktą darbo vertybę, remdamiesi dešimties balų sistema: pasirinkite atitinkamą skaičių prie kiekvienos vertybės (nuo 1, jei vertybė visiškai nesvarbi, iki 10, jei vertybė labai svarbi). Galvokite tik apie karjeros veiklas.

Pasiekimai

Galiu matyti savo darbo rezultatus ir jausti, kaip tobulėju.

Autonomija

Galiu atlikti savo darbą niekieno neprižiūrimas.

Kūrybiškumas

Galiu kurti naujus dalykus ir pristatyti naujas idėjas.

Ekonominis naudingumas

Už darbą yra gerai mokama.

Nepriklausomybė

Galiu atlikti darbus savo paties iniciatyva ir dirbti vienas.

Nuolatinis mokymasis

Darbas skatina nuolat mokytis ir tobulėti.

Pripažinimas

Mano darbo rezultatai sulaukia pripažinimo.

Santykiai

Mano kolegos darbe yra draugiški.

Atsakomybė

Galiu pats priimti sprendimus ir prisiimu atsakomybę už juos.

Paslauga

Savo darbe galiu padėti kitiems žmonėms.

Socialinis statusas

Darbe kiti žmonės į mane žvelgia pagarbiai.

Priežiūra

Man svarbu turėti vadovą, kuris taktiškai prižiūri, kaip dirbu.

Saugumas

Darbas užtikrina saugumą ir geras darbo sąlygas.

Įvairovė

Man patinka atlikti įvairiausias užduotis darbe.

Aptarkite darbo vertybių analizės rezultatus, atsakydami į klausimus:

Kokias darbo vertybes įvertinote aukščiausiais balais? Kokia karjera padėtų realizuoti šias Jūsų vertybes? Aprašykite, koks būtų idealus darbas žmogui, kurio darbo vertybių skalės viršūnėje – Jums svarbiausios vertybės.

Neatsakyta į privalomą klausimą

Kokias darbo vertybes įvertinote mažiausiais balais? Koks darbas atitiktų šias vertybes? Ar norėtumėte savo karjerą sieti su tokiu darbu? Kodėl?

Neatsakyta į privalomą klausimą