11 užduotis
Mano gebėjimų profilis

Atlikę šią užduotį, Jūs geriau pažinsite ir įsivardysite savo gebėjimus.
(Parengta remiantis: Sears S. J., Gordon V. N. Building Your Career. A Guide to Your Future. Boston: Pearson, 2011).

Toliau išvardyti JAV Darbo departamento nustatyti gebėjimai. Kiekvienas gebėjimas detaliai paaiškintas. Gebėjimų aprašymas padės Jums susikurti išsamų savo gebėjimų profilį. Pažymėkite tuos gebėjimus, kuriuos, Jūsų nuomone, turite.

Baziniai / pagrindiniai gebėjimai
Aktyvaus mokymosi. Gebėjimas panaudoti naują informaciją sprendžiant problemas.
Aktyvaus klausymosi. Gebėjimas sutelkti dėmesį į tai, ką kiti žmonės sako, išskirti pagrindines mintis, pateikti tinkamus klausimus, nepertraukinėti kalbančiojo.
Kritinio mąstymo. Gebėjimas naudoti logikos ir priežastinius ryšius, siekiant nustatyti, kokios yra alternatyvių sprendimų stiprybės ir silpnybės; gebėjimas padaryti išvadas iš pateiktos informacijos.
Mokymosi strategijos. Gebėjimas parinkti tinkamus mokymosi metodus ir būdus, siekiant išmokti / mokyti naujų dalykų.
Matematikos. Gebėjimas naudoti matematinius veiksmus sprendžiant problemas.
Stebėsenos. Gebėjimas stebėti ir įvertinti savo ir kitų žmonių veiksmus, siekiant patobulėti ar patobulinti veiklą.
Raštu pateiktos informacijos supratimo. Gebėjimas suprasti ir naudoti raštus, dokumentus.
Mokslo. Gebėjimas panaudoti mokslo teorijas, taisykles ir metodus sprendžiant problemas.
Kalbėjimo. Gebėjimas efektyviai perduoti informaciją bendraujant su kitais žmonėmis.
Rašymo. Gebėjimas veiksmingai bendrauti raštu su kitais žmonėmis.

Kompleksiniai gebėjimai spręsti problemas
Sugebėjimas spręsti naujas, realiame pasaulyje egzistuojančias problemas.
Susijusių problemų sprendimo. Gebėjimas identifikuoti susijusias problemas, peržiūrėti atitinkamą informaciją, vertinti skirtingas galimybes, įgyvendinti sprendimus.

Išteklių valdymo gebėjimai
Išvystyti sugebėjimai efektyviai išnaudoti išteklius.
Finansinių išteklių valdymo.
Materialinių išteklių valdymo.
Žmogiškųjų išteklių valdymo.

Socialiniai gebėjimai
Instruktavimo. Gebėjimas mokyti kitus žmones, kaip atlikti tam tikras veiklas.
Derybų. Gebėjimas supažindinti kitus žmones su veikla, derinti jų interesus, bandant išvengti nesutarimų.
Įtikinimo. Gebėjimas įtikinti kitus pakeisti mintis ar elgesį.
Orientacijos į pagalbos kitiems suteikimą. Gebėjimas aktyviai nusiteikti padėti kitiems.
Socialinio suvokimo. Gebėjimas suvokti kitų žmonių reakcijas ir jų priežastis.

Sisteminiai gebėjimai
Išvystyti gebėjimai suprasti, stebėti, tobulinti sociotechnines sistemas
Sprendimų priėmimo. Gebėjimas apibendrinti, atrinkti ir įvertinti alternatyvas, apsispręsti.
Sistemų analizės. Gebėjimas suprasti, kaip sistemos darbą paveiks pokyčiai.
Sistemų vertinimo. Gebėjimas nustatyti sistemos darbo matavimo vienetus ir indikatorius; gebėjimas tobulinti sklandžiai sistemos veiklai reikalingus veiksmus.

Techniniai gebėjimai
Išvystyti gebėjimai naudoti, prižiūrėti ir koreguoti mechanizmų ir įrangos veiklą.
Įrangos priežiūros. Gebėjimas prižiūrėti turimą įrangą.
Įrangos pasirinkimo. Gebėjimas parinkti darbui reikalingą įrangą ir įrankius.
Instaliacijos. Gebėjimas atrinkti ir sujungti įrangą ir mechanizmus, instaliuoti programinę įrangą
Programavimo. Gebėjimas rašyti kompiuterines programas.
Kokybės kontrolės analizės. Gebėjimas prižiūrėti produktus, paslaugas ir procesus, siekiant užtikrinti jų kokybę.

Išvardykite 4–5 gebėjimus, kurie, Jūsų nuomone, yra stipriausi. Pagrįskite savo nuomonę konkrečiais pavyzdžiais iš savo gyvenimo.

Gebėjimas Gebėjimo taikymo veikloje pavyzdys
Neatsakyta į privalomą klausimą
Neatsakyta į privalomą klausimą
Neatsakyta į privalomą klausimą
Neatsakyta į privalomą klausimą
Neatsakyta į privalomą klausimą
Neatsakyta į privalomą klausimą
Neatsakyta į privalomą klausimą
Neatsakyta į privalomą klausimą
Neatsakyta į privalomą klausimą
Neatsakyta į privalomą klausimą

Užrašykite tuos gebėjimus, kuriuos Jūsų artimieji įvardijo kaip Jūsų stiprybes.

Neatsakyta į privalomą klausimą

Užrašykite gebėjimus, kuriuos norite patobulinti

Neatsakyta į privalomą klausimą

Kai kurie gebėjimai yra susiję su profesiniais interesais (žr. 5 knygos temą). Lentelėje pristatomos J. Holando profesinių interesų sritys ir su jomis susiję gebėjimai. Atkreipkite dėmesį į tai, jog baziniai gebėjimai reikalingi visose nurodytose interesų srityse. Lentelės dešiniajame stulpelyje apibrėžkite tuos gebėjimus, kuriuos turite. Atsižvelgdami į turimus gebėjimus, įvardykite profesinę sritį, kuri Jums labiausiai tinkama. Kaip ji susijusi su 14 užduotyje nustatyta interesų sritimi?

Asmenybės tipas pagal J. Holandą Susiję gebėjimai
Realistinis Baziniai / pagrindiniai
Sistemų vertinimo
Socialiniai (pvz., instruktavimo)
Techniniai (pvz., įrangos priežiūros, įrangos pasirinkimo)
Tyrinėtojo Baziniai / pagrindiniai
Kokybės kontrolės analizės
Sistemų vertinimo
Sistemų analizės
Programavimo
Įrangos pasirinkimo
Kompleksiniai problemų sprendimo
Meninis Baziniai / pagrindiniai
Techniniai: įrangos priežiūros; įrangos pasirinkimo
Stebėsenos
Koordinavimo
Socialinio suvokimo
Socialinis Baziniai / pagrindiniai
Orientacijos į pagalbos kitiems suteikimą
Instruktavimo
Derybų
Socialinio suvokimo
Verslusis Baziniai / pagrindiniai
Finansinių išteklių valdymo
Žmogiškųjų išteklių valdymo
Derybų
Socialinio suvokimo. orientacijos į pagalbos kitiems suteikimą (kai kuriais atvejais)
Tradicinis Baziniai / pagrindiniai
Sistemų analizės
Sistemų vertinimo
Koordinavimo (kai kuriais atvejais)
Sprendimų priėmimo

Kompetencijos yra bene labiausiai kintanti Jūsų charakteristika. Tai, ką šiandieną puikiai žinote ir gebate, po kelerių metų galbūt būsite pamiršę, praradę įgūdžius, galite nebeatitikti tuo metu aktualių rinkos poreikių. Kita vertus, po kelerių metų Jūsų kompetencijų sąraše bus daug specialių kompetencijų, įgytų studijuojant pasirinktą specialybę ar dirbant konkretų darbą. Todėl kompetencijos labai susijusios su Jūsų mokymosi veikla ir karjeros tikslų sąlygotais mokymosi poreikiais.