23 užduotis
Bandymas ieškoti informacijos

Atlikdami šią užduotį, Jūs patobulinsite savo gebėjimus ieškoti karjeros informacijos ir ją tvarkyti.

Išbandykite paiešką pagal objektą. Suraskite su savo karjera susijusios informacijos (pasirinkite vieną):

  • informacijos apie vieną (būtinai Jus dominančią) studijų sritį;
  • informacijos apie Jus dominančią profesiją;
  • informacijos apie Jus dominančias darbo vietas.

Remkitės pagalbine lentele, kurioje apibendrinami informacijos paieškos etapai.

Etapai Asmens esminė veikla Aktualūs klausimai
Informacijos poreikio nustatymas Apmąstymas ir analizė (įvertinant išorinius veiksnius) vidinius ir Ką jau žinau?
Kokią informaciją turiu?
Kokios informacijos trūksta?
Informacijos paieškos planavimas Informacijos pobūdžio ir apimties apmąstymas Kokios ir kokio tipo informacijos (bibliografinės, viso teksto, vaizdinės, faktinių duomenų ir t. t.) reikia?
Kaip išsamiai domėsiuosi šia informacija?
Kiek laiko galėsiu skirti jos paieškai?
Kur ieškosiu informacijos?
Informacijos įrankių numatymas Kokius įrankius reikėtų pasitelkti:
Bibliografinės informacijos paieškos įrankius?
Viso teksto paieškos įrankius?
Vaizdų ir grafinės informacijos paieškos įrankius?
Mokslinės informacijos paieškos įrankius?
Reikšmių žodžių pasirinkimas Kokie reikšminiai žodžiai?
Kas gali padėti atrinkti reikšminius žodžius?
Kaip atrinkti reikšminius žodžius, naudojantis kontroliniais žodynais (pvz., Eurovoc, prieiga per internetą: http://www3.lrs.lt/eurovoc)?
Informacijos paieškos būdo pasirinkimas Koks informacijos paieškos būdas tinkamas?
Ar naudoti kelis informacijos paieškos būdus?
Kaip pasirinkti tinkamiausią būdą ieškoti informacijos?
Paieškos vykdymas Informacijos paieškos atlikimas Kaip sužinoti, ar sėkmingai vykdoma informacijos paieška?
Ar informacijos paieškos rezultatai tinkami?
Paieškos tikslinimas ir koregavimas Kritinis požiūris Ar tiksli informacijos paieška pagal temą?
Ar konkretinti paiešką apibrėžiant metus?
Ar įvertintos prieigos galimybės?
Kokie informacijos paieškos ištekliai? Ar jie pakankami?
Ar aktuali paieška pagal ISBN, ISSN, ISMN, DOI?
Paieškos rezultatų analizė, vertinimas ir atranka Analitinis, kritinis požiūris Ar informacijos rezultatų analizė pakankama?
Kaip įvertinsite atliktą analizę pagal šiuos kriterijus: tinkamumą, kiekį, kokybę, įvairovę, naujumą?
Informacijos šaltinių išsaugojimas Kruopštumas, žingeidumas Kaip saugosite informacijos šaltinius?
Kokius informacijos saugojimo būdus pasirinksite? Kodėl?
Žinote, kad yra specialių mokamų ir nemokamų programų informacijos šaltiniams saugoti. Kokios Jūsų galimybės jas išbandyti?

Apibendrinkite informacijos paieškos patirtį, pabaigdami sakinius:

Aš ieškojau informacijos apie...

Neatsakyta į privalomą klausimą

Informacijos paieška sėkminga / nelabai / nesėkminga, nes...

Neatsakyta į privalomą klausimą

Mano stiprybės ieškant informacijos...

Neatsakyta į privalomą klausimą

Mano silpnybės ieškant informacijos ...

Neatsakyta į privalomą klausimą

Kitą kartą pavyktų geriau, jei ...

Neatsakyta į privalomą klausimą