Veiksni ugdymo karjerai sistema šiuolaikinėje mokykloje

 

 

Profesinio orientavimo paslaugos, kaip sėkmingo, nuolatinio karjeros projektavimo prielaida, pripažįstamos vienu aktualiausių mokymosi visą gyvenimą strategijos elementu. „Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašo“, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V- 1090/A1-314 tikslas - padėti asmenims sąmoningai rinktis jiems tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes, sudaryti sąlygas įgyti karjeros kompetencijų, aktyviai kurti savo karjerą (t. y. visą gyvenimą trunkančią asmeniui ir visuomenei reikšmingų asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo patirčių seką)


Ši programa padės karjeros mokytojams, koordinatoriams, klasių vadovams susipažinti su šiandienos profesinio orientavimo paslaugų įgyvendinimo Lietuvoje galimybėmis, išryškinti svarbiausias kokybiško PO įgyvendinimo mokyklose  problemas, atskleis formas ir būdus, padedančius sėkmingiau įgyvendinti mokykloje „Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašo“ ir „Ugdymo karjerai bendrosios programos“ keliamus tikslus.


Programa karjeros mokytojus, koordinatorius, klasių vadovus skatins ieškoti įvairesnių išteklių mokinių poreikių tenkinimui mokyklose, supažindins su pasirenkamųjų ir integruotų Ugdymo karjerai programų rengimo mokykloje galimybėmis, mokys, kaip parinkti tinkamas su mokiniais (jų tėvais (globėjais, rūpintojais)) darbo formas ir  metodus, mokys, kaip parinkti tinkamus mokinių konsultavimo metodus. Seminare įgytos žinios ir kolegų patirtis palengvins karjeros mokytojų pasirengimą individualioms ir grupinėms mokinių konsultacijoms, o seminare sukaupta informacija ir praktinės patirties pavyzdžiai gilins ir plėtos karjeros mokytojų, koordinatorių, klasių vadovų profesinę kompetenciją.


Programoje išryškinami svarbiausi bendradarbiavimo tarp atskirų institucijų, ugdymo(si) įstaigų aspektai: socialinės partnerystės įvairovė, svarbiausi bendradarbiavimo su vidaus ir išorės partneriais bei ugdymo(si) institucijų aspektai, būdai ir metodai


Programos tikslas- Sudaryti galimybes karjeros mokytojams, koordinatoriams, klasių vadovams pagilinti žinias apie nūdienos profesinio orientavimo galimybes Lietuvoje bei išmokyti Programos dalyvius pritaikyti naujai įgytas teorines žinias ir praktinius gebėjimus profesinio orientavimo paslaugų mokyklose kokybei gerinti.


Programa tikslinė grupė-  karjeros mokytojai, koordinatoriais, klasių vadovai.


Programos trukmė- 8 val.