Sąmoningas gyvenimo kelio ir karjeros planavimas naudojant Mokinių ugdymo karjerai pasiekimų aplanką

 

 

Vienas iš valstybinės švietimo strategijos 2013 – 2022 metų (Žin., 2013, Nr. 140-7095) uždavinių – sudaryti sąlygas asmenims savarankiškai valdyti karjerą, teikiant individualizuotą įvairių formų pagalbą realioje ir virtualioje aplinkoje, plečiant tam reikalingus gebėjimus ir galimybes, ugdant svarbias kompetencijas, formuojant gyvenimo kelio (karjeros) rinkimosi sąmoningumą ir ugdymosi tęstinumą.

 

Mokytojų kompetencijos aprašas (Žin, 2007,. Nr.12-511) skatina mokytojus tobulinti savo IKT kompetencijas – ugdytis informacinę kultūrą, kompiuterinį raštingumą ir gebėjimą integruoti IKT į mokymo ir mokymosi procesą.

 

Siekiant teikti individualizuotą įvairių formų pagalbą mokiniams ugdantis karjeros kompetencijas realioje ir virtualioje aplinkoje, ypatingas dėmesys turi būti skiriamas Švietimo pagalbos specialistų kvalifikacijos tobulinimui IKT srityje, bei gebėjimui virtualią aplinką panaudoti mokinių karjeros įgūdžių ugdymui.

 

Programos „Sąmoningas gyvenimo kelio ir karjeros planavimas naudojant Mokinių ugdymo karjerai pasiekimų aplanką“ tikslas – tobulinti švietimo pagalbos specialistų ugdymo karjerai kompetenciją dirbant su mokinių ugdymo karjerai pasiekimų aplanku virtualioje aplinkoje. Mokinių ugdymo karjerai pasiekimų aplankas (toliau - Aplankas) – priemonė, padedanti mokiniams fiksuoti, sisteminti ir įsivertinti karjeros projektavimo gebėjimus.

Programa skirta švietimo pagalbos specialistams. Programos dalyviai, baigę šią mokymo programą, žinos pagrindinius ugdymo karjerai principus, supras mokinių ugdymo karjerai pasiekimo aplanko paskirtį bei mokės jį panaudoti ir taip praturtinti ugdymo karjerai procesą. Gebės dirbti su Aplanku naudojant planšetinius kompiuterius. Įgytas žinias švietimo pagalbos specialistai galės pritaikyti ruošdamiesi ir vesdami ugdymo karjerai užsiėmimus, vertindami mokinių pasiekimus bei aktyviai bendraudami su mokiniais ir jų tėvais virtualioje aplinkoje.

 

Programos trukmė - 8 akademinės valandos.