Klasės vadovas – asmenybės ir bendruomenės ugdytojas

 

Šioje programoje dalyviai aptars klasės vadovo veiklos planavimo ir veiklos strategijas, individualaus ir grupinio darbo su auklėtiniais, kolegomis, mokinio šeima galimybes (renginiai, išvykos, informacijos pateikimo ir sklaidos būdai ir pan.), darbo su tėvais formas (susirinkimai, popietės, diskusijos ir pan.), klasės integravimo į mokyklos bendruomenę, besikeičiančią visuomenę būdus. Mokysis kurti mokymui(si) palankią aplinką, kuri didins ugdymo proceso patrauklumą, mokinių mokymosi motyvaciją, padės jiems susiprojektuoti asmenines perspektyvas, keliant asmeninius tikslus, lūkesčius ir pan.


Programa didelį dėmesį skiria:

  • klasių vadovų poreikio keistis gerąja darbo patirtimi tenkinimui;
  • skatinimui kūrybiškai pažvelgti į klasės bendruomenės ugdyme iškylančias problemas;
  • naujų kompetencijų ir gebėjimų įgijimui;
  • efektyvių bendradarbiavimo formų ir būdų tarp mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) aptarimui;
  • mokinių savęs pažinimo kompetencijų ugdymui.
           

Programos tikslas – sudaryti galimybes klasių vadovams tobulinti ir įgyti naujų žinių apie klasės bendruomenės ugdymo strategijas, užtikrinančias efektyvų mokytojų, mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų) bendravimą ir bendradarbiavimą, ugdant mokiniams tolesniame, savarankiškame gyvenime reikšmingas kompetencijas.

Programos uždaviniai:

  • Aptarti klasės vadovo veiklos planavimo ir veiklos strategijas.
  • Tobulinti klasės vadovo bendravimo ir bendradarbiavimo su mokiniais, kolegomis, mokinio šeima įgūdžius ir gebėjimus taikant aktyvaus mokymo metodus.
  • Supažindinti klasių vadovus su įvairiomis darbo su mokiniais, mokytojais, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) formomis ir metodais klasių vadovų veikloje.

Programos trukmė – 8 ak. val.