Kviečiame pradedančiuosius mokyklų karjeros specialistus registruotis į konsultacijas el.p. geliune.adomaityte@lmnsc.lt
 

Istorija

 


        1997-ųjų metų liepos 28 dieną tuometiniuose Respublikiniuose moksleivių techninės kūrybos rūmuose (RMTKR) pradėjo veikti Profesinio orientavimo skyrius (POS), kuris teikė profesinio orientavimo paslaugas mokiniams ir jaunimui.

        Įkurtame skyriuje dirbo psichologės. Pirmieji darbai – mokinių ir jų tėvų konsultavimas, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo seminarų organizavimas.

        2003-iųjų metų lapkričio 19 dieną Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrams patvirtinus Profesinio orientavimo strategiją ir jos įgyvendinimo prioritetą – plėtoti profesinio orientavimo infrastruktūrą – buvo siekiama aprūpinti profesinio informavimo taškus veiklai reikalingomis priemonėmis ir mokyti personalą. Priemone šiam tikslui pasiekti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Respublikiniuose moksleivių techninės kūrybos rūmuose numatė įsteigti padalinį, atsakingą už profesinio informavimo funkcijų įgyvendinimą ir koordinavimą Lietuvoje.

        2003-iųjų metų rugsėjo 17 dieną Profesinio orientavimo skyrius reorganizuotas ir pavadintas Karjeros planavimo centru.

        Padidėjo centro specialistų ratas, pagrindiniai darbai – mokinių profesinis informavimas, specialistų kvalifikacijos tobulinimo programų rengimas ir įgyvendinimas, metodinių rekomendacijų ir priemonių rengimas, profesinio informavimo taškų akreditavimo ir aprūpinimo informacine ir metodine medžiaga organizavimas, konsultavimas jų veiklos klausimais, ES remiamų projektų vykdymas.

        PHARE programos projekto „Profesinis rengimas socialinei ir ekonominei sanglaudai. Pagalba diegiant ir vystant nacionalinės karjeros konsultavimo sistemos strategiją“ įgyvendinimo metu KPC gavo techninę įrangą, biuro techniką, buvo įrengta pirmoji mokymo klasė.

        2007 metų vasarą Respublikinių moksleivių techninės kūrybos rūmų pavadinimas buvo pakeistas į pavadinimą „Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras“ (LMITKC). Pasikeitė ne tik įstaigos pavadinimas, bet ir nuostatai, institucijos tipas (pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras).

        Karjeros planavimo centras (KPC) tapo Karjeros planavimo skyriumi (KPS) su trimis mokymo klasėmis. Projekto “Atviros informavimo, konsultavimo, orientavimo sistemos (AIKOS) sukūrimas ir plėtojimas” (Nr. BPD2004-ERPF-1.5.0-07-04/0003) įgyvendinimo metu buvo atnaujinta mokymo klasių kompiuterinė įranga.

        Padidėjo galimybės teikti paslaugas didesniam skaičiui mokinių ir specialistų, užtikrinti centrinio profesinio informavimo taško veiklą, kartu su savivaldybių koordinatoriais kuruoti profesinio informavimo taškų veiklą, organizuoti aprūpinimą profesiniam informavimui skirtais leidiniais ir metodinėmis priemonėmis bei rekomendacijomis, įgyvendinti Profesinio orientavimo strategiją, Mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo strategiją, Nacionalinę profesinio orientavimo švietimo sistemoje programą. 

         Nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos, Lietuvos jaunųjų gamtininkų, Lietuvos mokinių ir studentų sporto, Lietuvos jaunimo turizmo centrai, remiantis LR švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 26 d. įsakymu V-1043, buvo reorganizuoti ir sujungti į vieną Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centrą, tuo pačiu keitėsi ir Karjeros planavimo skyriaus pavadinimas - dabar jis vadinasi Ugdymo karjerai skyriumi.